РУБРИКИ

Украинская символика

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Украинская символика

Украинская символика

ПЛАН

1.Вступ.

2.Українська державна символіка .

3.Висновок.

[pic]

ВСТУП

Історія національно-визвольних рухів свідчить , що в моменти їхнього

піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел історії та

симантики національної символіки . Це цілком природно , бо національні

символи - не випадкові значки і барви . Вони постають внаслідок історичного

та культурного розвитку народу і тісно пов`язані з його духовністю , з його

прагненням до єднання , готовністю до здійснення своїх національних завдань

та забезпечення національних інтересів .

[pic]

Українська державна символіка

Українська державна символіка,-як у скіфських царів, у старокняжій

Київській державі та в УНР,-

відображує традиційну українську символіку , що формувалася протягом

тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем

людства . Ключем до її розуміння є чільний їїсим- вол , нині відомий під

назвою «Тризуб» .

Перша літописна згадка про тризуб як про вели-кокнязівський знак

стосується ХХст.Його зображен-

ня відоме із печатки Святослава Ігоревича.Згодом цей знак карбується на

срібних монетах великого князя київського Володимира Святославовича де з

одного боку портрет володаря ,а з іншого -тризуб.

Тризуб символізує туж саму трійцю життєтворчих енергій , що й хрест

та шестикутна зірка , тобто

Мудрість , Знання і Любов(або Вогонь, Воду й Жит- тя).Тож тризуб можна

зустріти на цеглі Десятинної

церкви ,на плитах Успенської церкви у Володимирі-

Волинському , його зображення знайдено на варязь-

кому мечі ,в гербі французької королеви Анни , на

надробку св.Еріка у Швеції та ін.

Тризуб на час прийняття Руссю-Україною христи-янства був настільки

популярним , що хрест дове-лось об`єднати з ним в один знак ,- для сприйман-

ня широкими верствами народу .Поєднання хреста й тризуба і сьогодні

височить над Києвом на маківці реставрованих Золотих воріт , на маківках

Володи-мирського собору (де тризуб уже ледь помітний).

Кожен символ ставить акценти на різних аспек-тах світобудови ,

графіка кожного знаку лаконічна

чітка і промовиста . Якщо хрест концентрує увагу назначимості для

світобудови третьої сили , то тризуб , відображаючи як триєдність

світобудови , так і троїстість полум`я-енергії , принцип вогню

і поступу .

У прямих предків сучасних українців-слов`янсь-

кого племені полян ,званих також «русь» і «сколо- ти» , як і у їхніх

попередників , паувала триком-понентна структура суспільства і була

поширена легенда про походження полянської(Київської) дер-жави від трьох

братів ,що «сіли» на трьох київсь-

ких горах.Зверхники полян-русів , київські князі,

так само , як і царі скіфів , карбували на своїх монетах знак Трійці-

Тризуб .

Поряд з офіційною функцією державного і релі-гійного символів Тризуб

має на Україні і широку естетичну функцію та функцію оберега .Тризуб зоб-

ражався як в орнаментах тканин , килимів , карбу-вання , так у рукописних

текстах книг ,на монетах

і печатках , на ювілірних виробах ,державних від-

знаках , підвісках і навіть на посуді.

Культ тризуба в орнаментуванні українських рукописів зникає , на жаль

, у XVIIст. разом із заміною рукописів друкованими книжками . Однак у

народному побуті найменш денаціоналізованих , гірських районів України він

живе й досі.Так у Карпатах , під Різдво чи Йордань , селяни деяких сіл

донедавна малювали на своїх хатах споконвічні магічні знаки тризуба .

[pic]

Крім містичного знака-тризуба українська дер-жавна символіка включає

жовто-блакитні барви.

На відміну від однозначного слова «колір»,сло-во «барва» багатозначне

. В старовину воно озна-чало не лише певний колір , але й уніфікований

одяг,тобто належність до певної групи людей .Один з діалектних варіантів

слова«барва» набув значен-

ня матеріального барвника , це слово «фарба» , інший «варна» - зберіг лише

його друге значення: певної групи людей.

У давніх аріїв було три барви (варни): біла -

старшина , жреці - правителі , яких звали рахмани

(брахмани) ; червоно - малинова - воїни (шатри , кшаттії) ;чорна - сіячі та

скотарі (вайш`ї і шуд-

ри).

Запорожці , як люди , що повністю присвятили себе священній війні за

Україну , дотримувались звичаїв і символіки барви воїнів - зодягались у

червоно-малиновий одяг і мали , мрім мирного жов-то-блакитного , бойовий ,

червоно-малиновий стяг;

гетьман мав срібно-білого прапора ,військово-маг-

натськи формування - червоно-білого ,а військово-

народні -червоно-чорного .Оскільки гетьман у пев-

них ситуаціях мав виступити то від старшини , то

від козацтва ,то від селян , а то й від усіх зра-

зу - він мав бунчуки білого , червоного , та чор-ного кольорів.Біло-червоно-

чорна символіка кольо-

рів збереглася і до сьогоднішнього дня на Східній Україні в традиції

вишивати червоно-чорним по бі-лому ,що символізує єдність усіх груп

(барв,варн)

у одному народі .

Можна наводити чимало пикладів популярності біло-червоно-чорної барви

на Україні , але жоден зцих традиційних кольорів не став державною бар-вою

в силу двох причин . Перша полягає в тому , що ця барва є спільною для

десятків націй і на-родностей ,які розвинулися з єдиної давньоарійсь-

кої спільності ,а друга - в тому , що за цими ко-

льорами протягом тисячоліть , міцно установилася соціальна функція . В

українців національною бар-вою стала інтегруюча релігійна блакитно - жовта

.

Після батиївського погрому на Київських землях завмерла усяка національна

і державна діяльність.

Коли ж нація почала оживати ,- відродилась і сим-

воліка .Національна барва з`являється по всій Ук-

раїні і ,насамперед , у розписах церков та у цер-ковних речах -ризах ,

фарбованій різьбі іконоста-

сів . Ця барва оживає також у творах мистецтва - мініатюрах і прикрасах , у

масовому виготовленні жовто - блакитних тканин , у гербах українських

земель . Так герб роду Богунів мав голубий щит із золотолтою підковою і

золотим кавалерським хрес-том .

Звертає на себе увагу органічна близькість українців різних земель із

національною блакитно-

жовтою барвою ,яка виразно виявилася за середньо-

віччя , коли почалась повсюдна фіксація та форма-лізація національної

символіки . Як відомо ,Київ-

щина на цей період встановила золотого тризуба на голубому полі , Галичина

- золотого лева на голу-бому полі.Так на землях України узаконилась одна-

кова національна барва . Збіг досить промовистий,

якщо зважити,що ці землі на той час не були об`єд

нані в єдиній Український державі .

Жовто-блакитна барва була наствльки усвідом-леною як національна

українська , що узаконення Центральною Радою жовто - блакитного прапора як

державного символа , яке сталось 22 березня 1918р., не викликало ні в

Україні , ні в Росії жодного сумніву , що до правомврності цього акту.

[pic]

Висновок

Сьогодні наш прапор майорить на вершинах Гімалаїв ,

Ельбрусу і Кіліманджаро , а жовто - блакитна барва , як Укра-

їнська національна символіка , утвердилась на всіх материках

планети.


© 2007
Использовании материалов
запрещено.