РУБРИКИ

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

   РЕКЛАМА

Главная

Логика

Логистика

Маркетинг

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Международное публичное право

Международное частное право

Международные отношения

История

Искусство

Биология

Медицина

Педагогика

Психология

Авиация и космонавтика

Административное право

Арбитражный процесс

Архитектура

Экологическое право

Экология

Экономика

Экономико-мат. моделирование

Экономическая география

Экономическая теория

Эргономика

Этика

Языковедение

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

3.1. Аналіз факторів макросередовища підприємства

Цілком ймовірно, що благополуччя компанії «Юнівест Маркетинг» залежить

не тільки від діяльності самої компанії та її співробітників, але і від

протиборства комплексів маркетингу, застосовуваних різними фірмами, від

тенденцій і подій, що відбуваються в маркетинговому середовищі. Як уже

відзначалося в теоретичній частині даної роботи, маркетингове середовище

являє собою сукупність сил, які «не піддаються контролю», з врахуванням

яких компанія повинна розробляти власний комплекс маркетингу. Згідно Ф.

Котлеру, маркетингове середовище – сукупність активних суб'єктів і сил, що

діють за межами компанії і впливають на можливості керівництва службою

маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини

успішного співробітництва [12. С. 103].

Будучи мінливою, що накладає обмеження і невизначеність на діяльність

компанії, маркетингове середовище глибоко торкається діяльності

підприємства. Маркетингове середовище складається з мікросередовища і

макросередовище. Розглянемо послідовно обидва з цих явищ.

Почнемо з макросередовища підприємства. Макросередовище представлене

силами широкого соціального плану, що впливають на саме підприємство і на

його мікросередовище. До таких сил, на думку автора, варто відносити

фактори демографічного, економічного, природного, технічного, політичного і

культурного характеру.

При аналізі макросередовища підприємства автором була застосована

методика складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого

фактора макросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були

внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів

повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на

діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як

доброчинного (вектор зі знаком «+») чи негативного (вектор зі знаком «-»).

В якості групи експертів виступали співробітники компанії (менеджмент і

рядовий персонал), клієнти компанії, співробітники ведучих операторів

ринку.

Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному

окремому фактору. Перший стовпчик кожної з нижче приведених таблиць носить

найменування фактора, друга – важливість даного фактора для ринку

поліграфічних послуг, третя – вплив на діяльність компанії, четверта –

напрямок впливу даного фактора, і п'ятий стовпчик – ступінь важливості

даного фактора для діяльності компанії. Дані п'ятого стовпчика таблиць

отриманий як добуток другого третього і четвертого.

Демографічні фактори роблять на діяльність підприємства самий

глобальний та істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача

його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У

виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження

демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області

структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих

переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а

значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі

демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив

наступних факторів:

. кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в

окремих групах);

. наявність і потенційна кількість робочої сили;

. кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Найважливішою складовою частиною соціального середовища є соціально-

культурне середовище, до складу якого входять життєві цінності і традиції

населення. Дослідження цих факторів досить важливе для стратегічного

управління, тому що вони впливають на мотивацію споживачів і

співробітників. До соціально-культурного середовища можна віднести наступні

аспекти:

. традиції і культурні цінності, рівень освіти;

. відносини членів суспільства один до одного;

. прийняття чи неприйняття приватного підприємництва;

. відносини підприємство – громадські організації;

. відношення до іноземців;

. профспілкова діяльність і вплив профспілок на формування суспільної

думки.

Дані про вплив демографічних факторів приведені в таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1. Вплив соціального середовища на діяльність компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Кількість потенційних |3 |3 |+1 |9 |

|споживачів (структура | | | | |

|населення, зміни в | | | | |

|окремих групах та їх | | | | |

|доходах) | | | | |

|Наявність і потенційна|2 |2 |+1 |4 |

|кількість робочої сили| | | | |

|Кваліфікаційні |2 |3 |+1 |6 |

|характеристики робочої| | | | |

|сили | | | | |

Дані таблиці 3.1 дозволяють зробити наступний висновок: найбільший

позитивний вплив на діяльність компанії робить кількість потенційних

споживачів і кваліфікаційні характеристики робочої сили.

Фактори соціально-культурного характеру зведені в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2. Вплив соціально-культурного середовища на діяльність

компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Традиції і культурні |2 |3 |+1 |6 |

|цінності, рівень | | | | |

|освіти | | | | |

|Взаємини всередині |1 |1 |+1 |1 |

|суспільства | | | | |

|(індивідуум-індивідуум| | | | |

|, | | | | |

|товариство-індивідуум-| | | | |

|суспільство) | | | | |

|Неприйняття-прийняття |1 |1 |+1 |1 |

|приватного | | | | |

|підприємництва | | | | |

|Відносини |1 |1 |+1 |1 |

|компанія-суспільні | | | | |

|організації | | | | |

|Відносини до іноземців|3 |3 |+1 |9 |

|Профспілкова |1 |1 |+1 |1 |

|активність і вплив | | | | |

|профспілок на | | | | |

|формування суспільної | | | | |

|думки | | | | |

Дані таблиці 3.2 свідчать про істотний вплив традицій, культурного

рівня і рівня освіти, а також відношення до іноземців.

Розглянемо тепер економічні фактори.

Вивчення економічного середовища дозволяє зрозуміти, яким чином

формуються і розподіляються ресурси суспільства. Цілком очевидно, що ці

знання є життєво необхідними для компанії, оскільки вона (компанія) саме

будує свою діяльність на використанні ресурсів. При розгляді впливу

економічного середовища підприємства слід звернути увагу на наступні

фактори:

. характер економіки й економічних процесів (у тому числі вплив

інфляції і дефляції);

. система оподатковування і якість економічного законодавства;

. масштаби урядової підтримки окремих галузей;

. загальна коньюктура національного ринку;

. розміри і темпи зміни розмірів ринку;

. розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів

компанії;

. стан фондового ринку;

. інвестиційні процеси;

. ставка банківського відсотка;

. система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін;

. вартість землі.

В даний момент складається в загальному позитивна макроекономічна

ситуація в економіці України. За результатами економічного розвитку в 2001

році досягнуть загальний ріст ВВП. Національна валюта, гривня, демонструє

високу стабільність. Рівень інфляції за даними 2001 року склав 12,7%.

До основних дестабілізуючих факторів варто віднести суперечливість і

нестабільність податкового законодавства, нерозвиненість фондового й

інвестиційного ринку, досить високий ступінь державного втручання в систему

ринкового ціноутворення і відсутність розвинутої законодавчої бази у сфері

земельних відносин (не дивлячись на прийняття Верховною Радою Закону

України «Про землю»).

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою Закону України «Про внесення

змін у деякі закони України з питань оподатковування» від 22.03.01

прогнозується різке зростання ринку поліграфічних послуг. Закон припускає:

. звільнення від оплати митного збору і ПДВ на імпортовані поліграфічні

матеріали, сировину, устаткування, запасні частини;

. звільнення від включення до складу загальних валових доходів платника

податку доходів, отриманих від продажу видавничої продукції замовнику чи

безпосередньому споживачу.

Вплив економічних факторів зведено в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Вплив економічного середовища на діяльність компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Загальний рівень |3 |3 |-1 |-9 |

|економічного розвитку | | | | |

|Система |3 |3 |-1 |-9 |

|оподатковування і | | | | |

|якість економічного | | | | |

|законодавства | | | | |

|Рівень розвитку |2 |3 |-1 |-6 |

|конкурентних відносин | | | | |

|Масштаби урядової |2 |2 |+1 |4 |

|підтримки галузі | | | | |

|Загальна коньюктура |2 |2 |-1 |-4 |

|національного ринку | | | | |

|Розміри і темпи зміни |3 |3 |+1 |9 |

|розмірів ринку | | | | |

|Розміри і темпи росту |2 |3 |+1 |6 |

|сегментів ринку | | | | |

|відповідно до | | | | |

|інтересів компанії | | | | |

|Стан фондового ринку |1 |1 |-1 |-1 |

|Інвестиційні процеси |3 |3 |+1 |9 |

|Ставка банківського |3 |1 |-1 |-3 |

|відсотка | | | | |

|Система ціноутворення |1 |1 |+1 |1 |

|і рівень | | | | |

|централізованого | | | | |

|регулювання цін | | | | |

|Вартість землі |2 |2 |-1 |-4 |

Як видно з приведеної таблиці, фактори економічного середовища роблять

негативно і позитивний вплив на діяльність компанії. При цьому найбільший

позитивний вплив мають наступні фактори:

. розміри і темпи зміни розмірів ринку;

. розміри і темпи росту сегментів ринку відповідно до інтересів

компанії;

. інвестиційні процеси.

А найбільший негативний вплив становлять фактори:

. загальний рівень економічного розвитку;

. система оподатковування і якість економічного законодавства;

. рівень розвитку конкурентних відносин.

У деяких теоріях природно-екологічні фактори займають одне з ведучих

місць. Основною причиною, що пояснює таке відношення до природного

середовища в цих теоріях, є теза про те, що розвиток підприємництва

стримується обмеженістю ресурсів.

Природно-екологічне середовище характеризується наступними факторами:

. природнокліматичні умови;

. розміщення великих промислових центрів;

. територіальне розміщення корисних копалин і природних ресурсів;

. стан екологічного середовища і її вплив на виробництво.

Аналіз природно-екологічних факторів приведений у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. Вплив природно-екологічного середовища на діяльність

компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Природнокліматичні |3 |2 |+1 |6 |

|умови | | | | |

|Територіальне |3 |2 |-1 |-6 |

|розміщення корисних | | | | |

|копалин і природних | | | | |

|ресурсів | | | | |

|Розміщення великих |2 |2 |+1 |-4 |

|промислових центрів | | | | |

|Стан екології та її |3 |3 |-1 |-9 |

|вплив | | | | |

З таблиці видно, що природно-екологічне середовище несе в цілому

негативний вплив на діяльність компанії. З’ясовується даний факт тим, що

основною сировиною у виробничому процесі є папір, а запаси целюлози і

промислової деревини дуже обмежені, через що ціни на папір постійно

зростають.

Вплив науково-технічних факторів виявляється в загальносвітовій

тенденції розвитку електронних засобів комунікації, що впливає на

поліграфічну індустрію. У зв'язку з економічним відставанням України даний

фактор почне впливати не раніше ніж через 5-7 років.

В даний час у розвинутих країнах спостерігається тенденція

«розповзання тиражів», суть якої полягає в тому, що тиражі поліграфічної

продукції друкуються в місцях їх безпосереднього споживання, а не

розвозяться готовими по території країни. Такий підхід дозволяє замовникам

враховувати регіональні споживчі смаки і знизити транспортні витрати. У

відповідь на цю тенденцію виробники поліграфічного устаткування ведуть

розробки технологій оперативної поліграфії, наприклад «цифровий друк»,

«computer-to-plate». Фактори науково-технічного середовища проаналізовані в

таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Вплив науково-технічного середовища на діяльність компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Поява «технологічних |3 |3 |+1 |9 |

|проривів» | | | | |

|Скорочення чи |2 |2 |+1 |4 |

|продовження життєвого | | | | |

|циклу технологій | | | | |

|Питома вага |2 |2 |+1 |4 |

|наукомістких | | | | |

|технологій у | | | | |

|виробництві | | | | |

Продовження таблиці 3.5.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Вимоги до |2 |3 |+1 |6 |

|науково-технологічного| | | | |

|рівня виробництва, що | | | | |

|забезпечують | | | | |

|конкурентноздатність | | | | |

|Вимоги до кваліфікації|3 |3 |+1 |9 |

|кадрів | | | | |

|Вимоги до |2 |2 |+1 |4 |

|науково-технічного | | | | |

|рівня | | | | |

|конкурентноздатної | | | | |

|продукції | | | | |

Науково технічне середовище впливає на діяльність компанії, що

пояснюється високим рівнем механізації й автоматизації поліграфічного

виробництва. Серед факторів, що роблять найбільший позитивний вплив, слід

зазначити:

. появу «технологічних проривів»;

. вимоги до кваліфікації кадрів.

Політико-правові фактори чинять найбільш істотний вплив на діяльність

компанії особливо в перехідних економіках, якою є економіка України.

Вивчення цих факторів повинне зосереджуватися на з'ясуванні того, як уряд і

законодавчі органи відносяться до розвитку тієї чи іншої галузі

національної економіки, які зміни в законодавстві та правовому регулюванні

можливі в наслідок прийняття нових законодавчих актів.

Загальна політична обстановка на Україні досить складна. У березні

2002 року проведені парламентські вибори, результати яких вплинули на

розташування політичних сил. Значний вплив на політичну обстановку на

Україні чинять зовнішні політичні фактори, вплив Росії і США. Існуючий

розклад політичних сил веде до нестабільної економічної політики і частої

зміни урядів. Політико-правове середовище представлене в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6. Вплив політико-правового середовища на діяльність компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Відношення держави до |2 |2 |-1 |-4 |

|власності | | | | |

|Політична стабільність|3 |3 |-1 |-9 |

|у державі | | | | |

|Характер відносини |3 |3 |-1 |-9 |

|держави до галузі | | | | |

|Рівень регулювання і |3 |3 |-1 |-9 |

|контролю з боку | | | | |

|держави | | | | |

|Політика держави в |3 |3 |+1 |9 |

|підготовці кадрів для | | | | |

|галузі | | | | |

|Митна політика держави|2 |2 |+1 |4 |

|Закони і нормативні |3 |3 |-1 |-9 |

|акти | | | | |

|Ефективність правової |2 |3 |-1 |-6 |

|системи | | | | |

|Практична реалізація |2 |3 |+1 |6 |

|законодавства | | | | |

|Ступінь ретельності |2 |2 |-1 |-4 |

|дії всіх правових норм| | | | |

Аналіз показує, що політико-правове середовище має загальний

негативний вплив на діяльність компанії. Серед позитивних факторів слід

зазначити деяку лібералізацію митної політики в комплексі з її практичною

реалізацією, а також наявність авторитетних навчальних закладів в області

поліграфічного виробництва.

Після докладного аналізу впливу всіх факторів зовнішнього середовища

на діяльність підприємства їх необхідно звести в єдину таблицю, елементи

якої будуть надалі використовуватися при проведенні SWOT-аналізу (див.

таблицю 3.7).

Таблиця 3.7. Найважливіші фактори зовнішнього середовища, що впливають

на діяльність компанії.

|Фактори |Позитивний вплив |Ступінь |Негативний вплив |Ступінь |

|зовнішнього | |важливос| |важливос|

|середовища | |ті | |ті |

|Демографічне |Кількість |9 | | |

|середовище |потенційних | | | |

| |споживачів |6 | | |

| |Кваліфікаційні | | | |

| |характеристики | | | |

| |робочої сили |6 | | |

| |Традиції і | | | |

| |культурні цінності,| | | |

| |рівень освіти |9 | | |

| |Відношення до | | | |

| |іноземців | | | |

|Економічне |Розміри і темпи |9 |Загальний рівень |-9 |

|середовище |зміни розмірів | |економічного | |

| |ринку | |розвитку | |

| |Розміри і темпи |6 |Система |-9 |

| |росту сегментів | |оподатковування і | |

| |ринку відповідно до| |якість економічного | |

| |інтересів компанії | |законодавства | |

| |Інвестиційні |9 |Рівень розвитку |-6 |

| |процеси | |конкурентних | |

| | | |відносин | |

|Природно-еколо|Природнокліматичні |6 |Територіальне |-6 |

|гічне |умови | |розміщення корисних | |

|середовище | | |копалин і природних | |

| | | |ресурсів | |

| | | |Стан екології та її | |

| | | |вплив |-9 |

|Науково-техніч|Поява |9 | | |

|не середовище |«технологічних | | | |

| |проривів» |6 | | |

| |Вимоги до | | | |

| |науково-технологічн| | | |

| |ого рівня | | | |

| |виробництва, що | | | |

| |забезпечують |9 | | |

| |конкурентноздатніст| | | |

| |ь | | | |

| |Вимоги до | | | |

| |кваліфікації кадрів| | | |

Продовження таблиці 3.7.

|Фактори |Позитивний вплив |Ступінь |Негативний вплив |Ступінь |

|зовнішнього | |важливос| |важливос|

|середовища | |ті | |ті |

|Політико-право|Політика держави в |9 |Політична |-9 |

|ве середовище |підготовці кадрів | |стабільність у | |

| |для галузі | |державі |-9 |

| |Практична |6 |Характер відносини | |

| |реалізація | |держави до галузі | |

| |законодавства | |Рівень регулювання і|-9 |

| |Митна політика |4 |контролю з боку | |

| |держави | |держави | |

| | | |Закони і нормативні |-9 |

| | | |акти | |

Наступним елементом аналізу маркетингового середовища підприємства є

її внутрішнє чи середовище мікросередовище.

3.2. Аналіз факторів мікросередовища

У теоретичній частині роботи неодноразово згадувалися складові частини

мікросередовища підприємства (див. рис. 1.1). Нижче приведений докладний

аналіз складових елементів внутрішнього маркетингового середовища.

Дослідження внутрішнього маркетингового середовища було проведено

аналогічно методиці використаної при дослідженні макросередовища. Однак,

основна відмінність полягає в тому, що в цьому дослідженні частково

використовуються матеріали маркетингового дослідження, що проводилося

фахівцями «Української маркетингової групи» у лютому 2002 року (див.

додаток А). З зазначеного маркетингового дослідження отримані дані, що

стосуються основних ринків компанії.

Ціль маркетингового дослідження складалася в аналізі ситуації на ринку

поліграфії:

. максимально можливе визначення частки ринку «Юнівест Маркетинг» і

інших операторів ринку як прямими, так і непрямими методами;

. побудова рейтингів компаній, представлених на ринку рекламної

поліграфії;

. створення (на базі системи рейтингів) інтегрального показника, що дає

представлення про позиції «Юнівест Маркетинг» на поліграфічному ринку

Києва.

Методологія проведення дослідження використовувала наступні прийоми:

. прямий метод – безпосередньо при опитуванні респондентам задавалися

прямі запитання про долю ринку компаній;

. непрямий метод – респондентам пропонувалося скласти рейтинг операторів

ринку, задавалися питання про переваги конкурентів і т.п. та на основі

отриманої інформації вираховувалась частка ринку;

. метод експертних оцінок – думки експертів були проаналізовані зі

складанням середньо арифметичних показників в електронних таблицях.

Дані отримані від «Української маркетингової групи» приведені в

додатку А.

Ринки.

В техніко-економічній характеристиці підприємства автором були

приведені основні сегменти поліграфічного ринку Києва, а також згадувалося

про використані принципи сегментації ринку. Нижче поданий більш докладний

розгляд даної проблеми.

Сегментувати ринок доцільно з погляду:

. бізнес-схем, що використовуються клієнтами компанії для досягнення своїх

ринкових цілей, для вироблення політики знижок і аналізу ведучих потреб

даного ринкового сегмента;

. продуктів, що споживають клієнти компанії, для відстеження дій

конкурентів, розробки нових продуктів і впровадження передових технологій

продаж, виробництва і управління;

. історії, динаміки й обсягів продаж, для вироблення цілеспрямованої й

індивідуалізованої політики продажів та стимулювання збуту стосовно

конкретних клієнтів (політика ключових клієнтів).

З погляду використовуваних бізнес-схем усіх клієнтів можна

сегментувати на:

. ринок виробників;

. ринок проміжних продавців;

. споживчий ринок;

. ринок державних установ;

. міжнародний ринок.

Ринок виробників (друкарні, видавництва).

Ринок виробників – це організації, що купують товари і послуги

компанії для використання їх в подальшому виробництві. До ринку виробників

відносяться:

. малі друкарні, що мають недостатній парк устаткування з післядрукарської

доробки та замовляють у компанії остаточну чи проміжну доробку тиражу;

. малі друкарні і видавництва, що не мають устаткування для кольороподілу і

сканування, що купують у компанії послуги з додрукарської підготовки.

Ринок проміжних продавців (рекламні і дизайнерські агентства).

Ринок проміжних продавців – це організації, що купують товари і

послуги для наступного перепродажу їх кінцевому споживачу з прибутком для

себе. До ринку проміжних продавців компанії відносяться:

. рекламні і дизайнерські агентства, приватні особи, що замовляють

поліграфічну продукцію з метою їхнього подальшого перепродажу кінцевому

споживачу;

. видавництва і редакції, що видають журнали, каталоги, газети і т.п.;

. оптові, посередницькі і роздрібні компанії, що займаються реалізацією

паперово-білових товарів і канцелярської продукції.

Споживчий ринок (представництва, торгові і виробничі компанії).

Споживчий ринок – це окремі організації, що купують поліграфічні

послуги для особистого споживання (рекламна продукція, допоміжні

матеріали). До споживчого ринку компанії відносяться:

. представництва іноземних виробничих і торгових компаній, що замовляють

поліграфічну продукцію для забезпечення власних рекламних заходів і

внутрішнього споживання (фірмові бланки, конверти, канцелярська

продукція, візитні картки);

. вітчизняні виробничі, торгові і консультаційні компанії, що замовляють

поліграфічну продукцію з тими ж цілями.

Ринок державних установ.

Ринок державних установ – державні організації, що купують товари і

послуги для їх наступного використання у сфері комунальних послуг.

На ринок державних установ компанія виходить епізодично. Наприклад, у

лютому-березні 2002 року компанія виграла тендер на виготовлення

поліграфічної продукції для забезпечення чергових парламентських виборів.

Тендер проводився відповідно до офіційної процедури Центральною виборчою

комісією України.

Міжнародний ринок.

Міжнародний ринок – це покупці за кордоном країни. В даний час

компанія з міжнародним ринком не працює.

З погляду продуктів, споживаних клієнтами компанії ринок можна

сегментувати у так.

Сегмент споживачів рекламної поліграфії – рекламні і дизайнерські

агентства, рекламні і маркетингові підрозділи торгових і виробничих

компаній.

Сегмент споживачів книжково-журнальної продукції – редакції і

видавництва періодичної літератури (журнали, газети), науково-популярної й

іншої літератури.

Сегмент споживачів послуг додрукарській підготовки – малі друкарні,

рекламні і дизайнерські агентства, видавництва.

Сегмент споживачів паперово-білової продукції – оптові посередники і

роздрібні продавці паперово-білової продукції.

Сегментувати ринок з погляду аналізу історії, динаміки й обсягів

продажів не має можливості через відсутність системи роботи з клієнтами, що

є одним зі слабких місць у політиці продаж компанії. В даний час ці дані

відсутні. У зв'язку з цим виникають наступні проблеми:

. неможливість формування прозорої і привабливої політики стимулювання

збуту у виді знижок, бонусів і т.п.;

. неможливість аналізу історії і динаміки продажів у розрізі продуктів,

ринків, окремих клієнтів і термінових періодів;

. високу імовірність утрати великої кількості клієнтів, обумовлену

звільненням будь-якого менеджера відділу продаж.

На підставі звітів відділів продаж і даних бухгалтерського обліку в

нижче приведеній схемі виконане сегментування клієнтів по валовому обсягу

угод у 2001 році (див. рис. 3.1 та рис. 3.2).

Рисунок 3.1. Сегментування клієнтів за обсягом угод у 2001 році.

Рисунок 3.2. Кількість клієнтів у сегментах.

Аналіз структури продажів поліграфічної продукції виконаний за даними

за 2001 рік дозволяє зробити наступні висновки:

. усіх клієнтів компанії можна розділити на великих, середніх і дрібних;

. частки сегментів у загальній кількості клієнтів розподілені таким чином:

великі – 5%; середні – 6%; дрібні – 89%;

. частки оборотів сегментів у загальному обсязі продажів розподілені в

таким чином: великі – 68%; середні – 14%; дрібні – 18%.

Таким чином, політика продажів компанії повинна бути спрямована на

розширення співробітництва з великими клієнтами і згортання співробітництва

з дрібними.

Нижче приведена аналітична таблиця впливу фактора «покупця» на

діяльність компанії, виконана на підставі даних маркетингового дослідження

і даних експертних оцінок співробітників компанії.

Таблиця 3.8. Вплив клієнтського середовища на діяльність компанії.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Співвідношення | | | | |

|ступенів залежності: | | | | |

|покупця від продавця; |3 |3 |+1 |9 |

|продавця від покупця |3 |3 |-1 |-9 |

|Обсяг закупівель, |3 |3 |+1 |9 |

|здійснюваних покупцем | | | | |

|Рівень інформованості |3 |2 |+1 |6 |

|покупця | | | | |

|Наявність продуктів, |2 |1 |-1 |-2 |

|що заміщають | | | | |

|Вартість «переходу» до|3 |3 |+1 |9 |

|іншого продавця | | | | |

Продовження таблиці 3.8.

|Фактори середовища |Важливість |Вплив на |Напрямок |Ступінь |

| |для галузі |компанію |впливу |важливості |

| | | | |для компанії |

|Чутливість покупця до |2 |2 |-1 |-4 |

|ціни, обумовлена | | | | |

|загальною сумою | | | | |

|закупівель | | | | |

|Чутливість покупця до |3 |3 |+1 |9 |

|ціни, обумовлена | | | | |

|орієнтацією на торгову| | | | |

|марку, якість і розмір| | | | |

|його доходів | | | | |

|Кількість і |1 |1 |+1 |1 |

|концентрація покупців | | | | |

|Характер попиту на |2 |2 |-1 |-4 |

|продукцію | | | | |

|Еластичність попиту |1 |2 |+1 |2 |

|Рівень доходів |2 |3 |-1 |-6 |

|цільових груп покупців| | | | |

|Наявність заможних |2 |3 |+1 |6 |

|покупців | | | | |

|Готовність покупців до|3 |3 |+1 |9 |

|використання продукції| | | | |

|і послуг | | | | |

|Ступінь стандартизації|2 |2 |+1 |4 |

|виробленої продукції | | | | |

|Ступінь впливу |3 |3 |+1 |9 |

|виробленої продукції | | | | |

|на якість виробництва | | | | |

|чи споживання клієнтів| | | | |

|Рівень зворотної |3 |2 |-1 |-6 |

|інтеграції зі | | | | |

|споживачами | | | | |

|Оцінка якості |3 |3 |-1 |-9 |

|обслуговування | | | | |

|споживачами | | | | |

|Мотивація покупки |3 |3 |+1 |9 |

|Прихильність |3 |3 |+1 |9 |

|споживачів до торгової| | | | |

|марки | | | | |

|Оцінка надійності і |2 |3 |-1 |-6 |

|потужності каналів | | | | |

|розподілу, присутність| | | | |

|товарів, реакція на | | | | |

|рекламу і стимулювання| | | | |

|збуту | | | | |

Фактори впливу, зазначені в таблиці підтверджують приведену вище

специфіку споживачів поліграфічної продукції і результати маркетингового

дослідження. Найбільший негативний вплив на діяльність компанії чинять

наступні фактори:

. високий ступінь залежності продавця від покупця;

. оцінка якості обслуговування клієнтів;

. діяльність компанії в області реклами, стимулювання збуту і

підтримки каналів товароруу.

Серед позитивно впливаючих факторів відзначені наступні:

. високий ступінь залежності покупця від продавця і висока вартість

«переходу» до іншого продавця;

. чутливість покупця до ціни, обумовлена орієнтацією на торгову марку

і прихильність до торгової марки;

. вплив якості виробленої продукції на якість виробництва чи

споживання клієнта.

Конкуренти.

Під конкурентами компанії мається на увазі наступне. Конкуренти –

альтернативні товари, послуги, взаємини, здатні задовольнити запитання і

потреби клієнта, а також юридичні і фізичні суб'єкти, що надають ці товари,

послуги і взаємини.

Усі конкуренти поділяються на чотири види:

. бажання-конкуренти – весь набір бажань клієнта по задоволенню різних,

виникаючих у нього, потреб (наприклад, для збільшення випуску продукції

можна вкласти кошти в розвиток виробництва чи у створення системи

стимулювання збуту);

. товарно-родові конкуренти – набір можливостей по задоволенню якого-небудь

конкретного бажання (наприклад, збільшити обсяги продажів продукції, що

випускається, можна за рахунок зниження ціни чи підвищення витрат на

рекламу);

. товарно-видові конкуренти – різновид того самого засобу задоволення

потреби клієнта (наприклад, рекламу про компанію можна розмістити на

радіо, у чи пресі або на телебаченні);

. марки-конкуренти – різновид того самого виду товару чи послуги, що

задовольняє конкретну потребу клієнта (наприклад, рекламну поліграфічну

продукцію можна замовити в декількох поліграфічних компаніях).

Доцільно розглядати тільки марки-конкуренти (компанії), як найбільш

доступні цілеспрямованому впливу компанії. Компанії-конкуренти варто

розглядати з погляду ринку, на якому відбувається конкуренція.

На ринку виробників компанія конкурує:

. у наданні послуг додрукарської підготовки – з компаніями, що

спеціалізуються на цих видах послуг, з видавництвами і друкарнями, що

мають спеціалізоване устаткування;

. у наданні послуг по післядрукарської доробки – з компаніями, що

спеціалізуються на цих видах послуг (наприклад, тиснення, шелкотрафарет,

ламінування), із друкарнями, що мають устаткування по післядрукарської

доробки.

На ринку проміжних продавців компанія конкурує:

. у наданні послуг по виготовленню нескладної друкованої продукції (у тому

числі, оперативній поліграфії) – з вітчизняної малими і середніми,

державними і напівдержавними друкарнями;

. у наданні послуг по виготовленню журнальної продукції – із друкарнями, що

мають мінімальний комплекс з післядрукарської доробки журнальної

продукції (фальцювання, аркушепідбір, скріплення на скобу і термобіндер)

і досить могутній комплекс друкарського устаткування;

. у наданні послуг по виготовленню складної поліграфічної продукції

(вирубування, лакування, ламінування і т.п.) – із друкарнями, що мають

необхідне післядрукарське устаткування чи активно працюючими із

субпідрядниками;

. с виробниками та імпортерами паперово-білової і канцелярської продукції

середньої і високої якості.

На споживчому ринку компанія конкурує:

. у наданні комплексу поліграфічних послуг представництвам іноземних

компаній і власникам вітчизняних торгових марок – з рекламними (особливо

міжнародними) і дизайнерськими агентствами, а також середніми і великими

друкарнями, що мають могутній комплекс по післядрукарській доробці і

гарантовану високу якість;

. у наданні комплексу поліграфічних послуг вітчизняним компаніям – із

дрібними і середніми рекламними і дизайнерськими агентствами, середніми і

дрібними друкарнями, що мають низьку вартість, середню і низьку якість,

мінімальний комплекс післядрукарської доробки;

. с державними і напівдержавними друкарнями, малими друкарнями, що мають

вкрай низьку вартість послуг.

В даний час ринок рекламної поліграфії найбільш розвинений з усіх

ринків, на яких працює компанія. Висока норма прибутку і відносна

ненасиченість, що спостерігалася на цьому ринку 3-4 роки тому, зробила його

вкрай привабливим. Істотною перешкодою для входу на ринок нових операторів

був високий поріг первісних капіталовкладень. Тому більшість компаній

проводило політику «нагромадження капіталу», що складалася в роботі на

застарілому і зношеному устаткуванні, а також широкому використанні

субпідряду. Якість послуг і ціни в цих компаній були досить низькими.

Донедавна головними аргументами в процесі залучення клієнтів у цих компаній

були низькі ціни і висока оперативність, що частково компенсувало низьку

якість послуг і сервісу.

У цей же час компанією «Юнівест Маркетинг» була зроблена ставка на

клієнтів із завищеними вимогами до якості продукції і сервісу, і готовими

за це платити більше. В міру розвитку ринку якість продукції, що

випускається більшістю поліграфічних підприємств, стала вирівнюватися, а

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Использовании материалов
запрещено.